freezing-point test nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

freezing-point test nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm freezing-point test giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của freezing-point test.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • freezing-point test

    * kinh tế

    sự xác định điểm đóng băng