freezing-point depression nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

freezing-point depression nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm freezing-point depression giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của freezing-point depression.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • freezing-point depression

    * kinh tế

    sự hạ nhiệt độ đóng băng