fineness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fineness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fineness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fineness.

Từ điển Anh Việt

 • fineness

  /'fainnis/

  * danh từ

  vẻ đẹp đẽ

  tính tế nhị, tính tinh vi

  tính cao thượng

  sự đủ tuổi (vàng, bạc)

  vị ngon (của rượu)

 • fineness

  độ nhỏ của phân hoạch; (cơ học) tính chất khí động lực học

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • fineness

  the quality of being very good indeed

  the inn is distinguished by the fineness of its cuisine

  Synonyms: choiceness

  the property of being very narrow or thin

  he marvelled at the fineness of her hair

  Synonyms: thinness

  having a very fine texture

  the fineness of the sand on the beach

  Synonyms: powderiness

  Similar:

  daintiness: the quality of being beautiful and delicate in appearance

  the daintiness of her touch

  the fineness of her features

  Synonyms: delicacy