fictional animal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fictional animal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fictional animal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fictional animal.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • fictional animal

    animals that exist only in fiction (usually in children's stories)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).