fictionality nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fictionality nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fictionality giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fictionality.

Từ điển Anh Việt

  • fictionality

    * danh từ

    tính chất hư cấu; tính chất tưởng tượng