fascia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fascia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fascia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fascia.

Từ điển Anh Việt

 • fascia

  /'fæʃiə/ (fasciae) /'fæʃii:/

  * danh từ

  băng, dải (vải)

  (y học) băng

  (kiến trúc) biển nôi, bảng nổi trên tường

  (giải phẫu) cân

  (kỹ thuật) bảng đồng hồ (trong xe ô tô) ((cũng) fascia board)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • fascia

  * kỹ thuật

  băng

  dải

  đai

  gờ

  ô tô:

  bảng đồng hồ (trong xe ô tô)

  y học:

  cân mạc

  xây dựng:

  dầm biên cầu

  tấm cách// (bằng mái chìa, ván mái chìa)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • fascia

  a sheet or band of fibrous connective tissue separating or binding together muscles and organs etc

  Synonyms: facia

  Similar:

  dashboard: instrument panel on an automobile or airplane containing dials and controls