fake reflection nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fake reflection nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fake reflection giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fake reflection.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fake reflection

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    sự phản xạ giả