fake book nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fake book nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fake book giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fake book.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • fake book

    a fake in the form of an imitation book; used to fill bookcases of people who wish to appear scholarly

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).