fabian society nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fabian society nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fabian society giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fabian society.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • fabian society

    an association of British socialists who advocate gradual reforms within the law leading to democratic socialism

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).