fabiana nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fabiana nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fabiana giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fabiana.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • fabiana

    genus of South and Central American heathlike evergreen shrubs

    Synonyms: genus Fabiana

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).