expedited data tpdu (ed tpdu) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

expedited data tpdu (ed tpdu) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm expedited data tpdu (ed tpdu) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của expedited data tpdu (ed tpdu).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • expedited data tpdu (ed tpdu)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    TPDU dữ liệu đã chuyển phát