expectation value nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

expectation value nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm expectation value giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của expectation value.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • expectation value

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    giá trị chờ đợi

    giá trị kỳ vọng