expectation behaviour nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

expectation behaviour nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm expectation behaviour giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của expectation behaviour.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • expectation behaviour

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    dáng điệu trung bình