exclusion not-if-then operation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

exclusion not-if-then operation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm exclusion not-if-then operation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của exclusion not-if-then operation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • exclusion not-if-then operation

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    phép NOT-IF-THEN