exchange value of labour power nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

exchange value of labour power nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm exchange value of labour power giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của exchange value of labour power.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • exchange value of labour power

    * kinh tế

    giá trị trao đổi sức lao động