exchange rate in black market nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

exchange rate in black market nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm exchange rate in black market giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của exchange rate in black market.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • exchange rate in black market

    * kinh tế

    hối suất chợ đen