evolve nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

evolve nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm evolve giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của evolve.

Từ điển Anh Việt

 • evolve

  /i'vɔlv/

  * ngoại động từ

  mở ra ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))

  rút ra, suy ra, luận ra, lấy ra (lý thuyết, sự kiện...)

  (thường)(đùa cợt) tạo ra, hư cấu

  phát ra (sức nóng...)

  làm tiến triển; làm tiến hoá

  * nội động từ

  tiến triển; tiến hoá

 • evolve

  tiến hoá, phát triển, khai triển

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • evolve

  * kỹ thuật

  bốc lên

  khai triển

  lấy căn số

  phát triển

  tiến hóa

  tiến triển

  xây dựng:

  bay ra

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • evolve

  work out

  We have developed a new theory of evolution

  Synonyms: germinate, develop

  undergo development or evolution

  Modern man evolved a long time ago

  Similar:

  develop: gain through experience

  I acquired a strong aversion to television

  Children must develop a sense of right and wrong

  Dave developed leadership qualities in his new position

  develop a passion for painting

  Synonyms: acquire