error recording data set (erds) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

error recording data set (erds) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm error recording data set (erds) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của error recording data set (erds).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • error recording data set (erds)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tập dữ liệu ghi lỗi