error of alignment caused by deflection of the shafts nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

error of alignment caused by deflection of the shafts nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm error of alignment caused by deflection of the shafts giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của error of alignment caused by deflection of the shafts.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • error of alignment caused by deflection of the shafts

    * kỹ thuật

    lỗi đồng chỉnh do các truc lệch gây ra (bánh răng)