error detection and correction nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

error detection and correction nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm error detection and correction giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của error detection and correction.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • error detection and correction

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự dò và sửa lỗi

    sự phát hiện và sửa lỗi