error detection and correction equipment (edce) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

error detection and correction equipment (edce) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm error detection and correction equipment (edce) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của error detection and correction equipment (edce).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • error detection and correction equipment (edce)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    thiết bị phát hiện và sửa lỗi