error correction models (ecms) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

error correction models (ecms) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm error correction models (ecms) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của error correction models (ecms).

Từ điển Anh Việt

  • Error correction models (ECMs)

    (Econ) Các mô hình hiệu chỉnh sai số; Các mô hình sửa chữa sai số.

    + Trong phân tích và hồi quy một ECMs kết hợp các sự tác động qua lại ngắn hạn và dài hạn giữa các biến số,