error and omission insurance nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

error and omission insurance nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm error and omission insurance giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của error and omission insurance.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • error and omission insurance

    * kinh tế

    bảo hiểm lầm lẫn và sơ xuất