erection nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

erection nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm erection giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của erection.

Từ điển Anh Việt

 • erection

  /i'rekʃn/

  * danh từ

  sự đứng thẳng; sự dựng đứng

  sự dựng lên, sự xây dựng; công trình xây dựng ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))

  (sinh vật học) sự cương; trạng thái cương

  (kỹ thuật) sự ghép, sự lắp ráp

  (toán học) sự dựng (hình...)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • erection

  * kỹ thuật

  sự dựng

  sự dựng lắp

  sự ghép

  sự lắp đặt

  sự lắp ráp

  sự xây dựng

  xây dựng

  xây dựng:

  lắp dựng

  sự dựng, sự lắp dựng

  sự xây lắp

  toán & tin:

  sự lắp đăt

  điện:

  việc lắp đặt

  việc xây dựng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • erection

  an erect penis

  Synonyms: hard-on

  a structure that has been erected

  Similar:

  erecting: the act of building or putting up