erection without scaffolding nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

erection without scaffolding nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm erection without scaffolding giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của erection without scaffolding.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • erection without scaffolding

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự lắp ráp không giàn giáo