erection of structural steel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

erection of structural steel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm erection of structural steel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của erection of structural steel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • erection of structural steel

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự lắp ráp kết cấu thép