equate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

equate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm equate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của equate.

Từ điển Anh Việt

 • equate

  /i'kweit/

  * ngoại động từ

  làm cân bằng, san bằng

  coi ngang, đặt ngang hàng

  (toán học) đặt thành phương trình

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • equate

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  làm bằng nhau

  lập phương trình

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • equate

  be equivalent or parallel, in mathematics

  Synonyms: correspond

  Similar:

  compare: consider or describe as similar, equal, or analogous

  We can compare the Han dynasty to the Romans

  You cannot equate success in financial matters with greed

  Synonyms: liken

  equal: make equal, uniform, corresponding, or matching

  let's equalize the duties among all employees in this office

  The company matched the discount policy of its competitors

  Synonyms: match, equalize, equalise