epistle of paul the apostle to the philippians nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

epistle of paul the apostle to the philippians nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm epistle of paul the apostle to the philippians giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của epistle of paul the apostle to the philippians.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • epistle of paul the apostle to the philippians

    a New Testament book containing an epistle from Saint Paul to the church at Philippi in Macedonia

    Synonyms: Epistle to the Philippians, Philippians

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).