epistle of paul the apostle to the ephesians nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

epistle of paul the apostle to the ephesians nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm epistle of paul the apostle to the ephesians giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của epistle of paul the apostle to the ephesians.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • epistle of paul the apostle to the ephesians

    a New Testament book containing the epistle from Saint Paul to the Ephesians which explains the divine plan for the world and the consummation of this in Christ

    Synonyms: Epistle to the Ephesians, Ephesians

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).