epistle of paul the apostle to the galatians nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

epistle of paul the apostle to the galatians nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm epistle of paul the apostle to the galatians giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của epistle of paul the apostle to the galatians.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • epistle of paul the apostle to the galatians

    a New Testament book containing the epistle from Saint Paul to the Galatians

    Synonyms: Epistle to the Galatians, Galatians

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).