endless magnetic loop cartridge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

endless magnetic loop cartridge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm endless magnetic loop cartridge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của endless magnetic loop cartridge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • endless magnetic loop cartridge

    * kỹ thuật

    vật lý:

    hộp băng từ vòng khép kín