election of employee representatives nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

election of employee representatives nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm election of employee representatives giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của election of employee representatives.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • election of employee representatives

    * kinh tế

    cuộc bầu cử đại biểu công nhân viên