elastic strain potential energy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

elastic strain potential energy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm elastic strain potential energy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của elastic strain potential energy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • elastic strain potential energy

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    thế năng biến dạng đàn hồi