elastica nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

elastica nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm elastica giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của elastica.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • elastica

    * kỹ thuật

    mô đàn hồi

    y học:

    gôm cao su