elastic and unit elastic demand nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

elastic and unit elastic demand nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm elastic and unit elastic demand giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của elastic and unit elastic demand.

Từ điển Anh Việt

  • Elastic and unit elastic demand

    (Econ) Nhu cầu co giãn và co giãn một đơn vị.