einstein photoelectric equation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

einstein photoelectric equation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm einstein photoelectric equation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của einstein photoelectric equation.

Từ điển Anh Việt

  • Einstein photoelectric equation

    (Tech) phương trình quang điện Einstein