einstein equivalence principle (eep) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

einstein equivalence principle (eep) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm einstein equivalence principle (eep) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của einstein equivalence principle (eep).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • einstein equivalence principle (eep)

    * kỹ thuật

    vật lý:

    Nguyên lý tương đương Anhxtanh