doctor of arts nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

doctor of arts nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm doctor of arts giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của doctor of arts.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • doctor of arts

    an honorary arts degree

    Synonyms: ArtsD

    a doctor's degree with a special disciplinary focus

    Synonyms: D.A.

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).