dignity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dignity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dignity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dignity.

Từ điển Anh Việt

 • dignity

  /'digniti/

  * danh từ

  chân giá trị

  the dignity of labour: chân giá trị của lao động

  phẩm giá, phẩm cách; lòng tự trọng

  human dignity: nhân phẩm

  beneath one's dignity: không xứng đáng với phẩm cách của mình

  to stand upon one's dignity: tự trọng, giữ phẩm giá của mình

  chức tước cao, chức vị cao

  thái độ chững chạc, thái độ đường hoàng; vẻ nghiêm trang

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • dignity

  * kỹ thuật

  phẩm giá

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • dignity

  the quality of being worthy of esteem or respect

  it was beneath his dignity to cheat

  showed his true dignity when under pressure

  Synonyms: self-respect, self-regard, self-worth

  formality in bearing and appearance

  he behaved with great dignity

  Synonyms: lordliness, gravitas

  high office or rank or station

  he respected the dignity of the emissaries