self-respect nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

self-respect nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm self-respect giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của self-respect.

Từ điển Anh Việt

 • self-respect

  /'selfris'pekt/

  * danh từ

  lòng tự trọng, thái độ tự trọng

  tư cách đứng đắn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • self-respect

  Similar:

  dignity: the quality of being worthy of esteem or respect

  it was beneath his dignity to cheat

  showed his true dignity when under pressure

  Synonyms: self-regard, self-worth