determiner nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

determiner nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm determiner giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của determiner.

Từ điển Anh Việt

  • determiner

    * danh từ

    từ hạn định (chẳng hạn some, your, the...)

Từ điển Anh Anh - Wordnet