degradation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

degradation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm degradation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của degradation.

Từ điển Anh Việt

 • degradation

  /,degrə'deiʃn/

  * danh từ

  sự giáng chức; sự hạ tầng công tác

  sự làm mất danh giá, sự làm mất thanh thể

  sự làm giảm giá trị, sự làm thành đê hèn, sự làm thành hèn hạ

  sự giảm sút (sức khoẻ...)

  sự suy biến, sự thoái hoá

  (hoá học) sự thoái biến

  (địa lý,địa chất) sự rã ra, sự mủn ra (đá...)

  (vật lý) sự giảm phẩm chất

  degradation of energy: sự giảm phẩm chất của năng lượng

  (nghệ thuật) sự phai, sự nhạt đi (màu sắc)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • degradation

  * kinh tế

  sự giảm

  sự lão hóa

  sự phân hủy

  sự thóai hóa

  * kỹ thuật

  biến chất

  giảm

  giảm phẩm chất

  sự giảm sút

  sự lão hóa

  sự phá hủy

  sự phân rã

  sự suy biến

  sự thoái hóa

  sự xói mòn

  sự xuống cấp

  suy giảm

  thoái hóa

  xói mòn

  hóa học & vật liệu:

  sự giảm cấp

  y học:

  sự thoái biến

  xây dựng:

  xuống cấp

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • degradation

  changing to a lower state (a less respected state)

  Synonyms: debasement

  Similar:

  abasement: a low or downcast state

  each confession brought her into an attitude of abasement"- H.L.Menchken

  Synonyms: abjection