decriminalize nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

decriminalize nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm decriminalize giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của decriminalize.

Từ điển Anh Việt

  • decriminalize

    * ngoại động từ

    hợp pháp hoá

Từ điển Anh Anh - Wordnet