cyclopean conerete nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cyclopean conerete nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cyclopean conerete giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cyclopean conerete.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cyclopean conerete

    * kỹ thuật

    bê tông đá tảng