cyclopean concrete nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cyclopean concrete nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cyclopean concrete giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cyclopean concrete.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cyclopean concrete

    * kỹ thuật

    bê tông đá hộc

    bê tông đá tảng