cuff nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cuff nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cuff giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cuff.

Từ điển Anh Việt

 • cuff

  /kʌf/

  * danh từ

  cổ tay áo (sơ mi, vét); cổ tay áo giả

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) gấu vén lên, gấu lơ-vê (quần)

  on the cuff

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) cho vay, cho chịu

  không mất tiền, không phải trả tiền

  * danh từ

  cái tát, cái bạt tai

  cú đấm, cú thoi, quả thụi

  to fall (go) to cuffs

  dở đấm dở đá với nhau

  * ngoại động từ

  tát, bạt tai

  đấm, thoi, thụi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • cuff

  the lap consisting of a turned-back hem encircling the end of the sleeve or leg

  Synonyms: turnup

  hit with the hand

  Synonyms: whomp

  Similar:

  handcuff: shackle that consists of a metal loop that can be locked around the wrist; usually used in pairs

  Synonyms: handlock, manacle

  manacle: confine or restrain with or as if with manacles or handcuffs

  The police handcuffed the suspect at the scene of the crime

  Synonyms: handcuff