cucurbita maxima nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cucurbita maxima nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cucurbita maxima giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cucurbita maxima.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • cucurbita maxima

    Similar:

    butternut squash: plant bearing buff-colored squash having somewhat bottle-shaped fruit with fine-textured edible flesh and a smooth thin rind

    hubbard squash: any of several winter squash plants producing large greyish-green football-shaped fruit with a rough warty rind

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).