counterflow mixer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

counterflow mixer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm counterflow mixer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của counterflow mixer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • counterflow mixer

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    máy trộn ngược dòng