counselor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

counselor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm counselor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của counselor.

Từ điển Anh Việt

  • counselor

    * danh từhư counsellor

    như counsellor

Từ điển Anh Anh - Wordnet