cooked sausage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cooked sausage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cooked sausage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cooked sausage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cooked sausage

    * kinh tế

    xúc xích luộc